3.2 แนวคิดคณิตกับธรรมชาติ

ธรรมชาติมีระบบ ถ้าเราไม่ไปยุ่ง สิ่งต่างๆ ก็จะดำเนินของมันต่อไปเรื่อยๆ เกิดขึ้นแล้วก็ดับ แต่ถ้าเราไปยุ่งเกี่ยว เราก็ต้องคิดเป็นระบบ มันจึงจะสอดคล้อง ส่งผลในทางบวก คณิตศาสตร์ฝึกให้มนุษย์คิดเป็นระบบ การคิดไม่เป็นระบบก็จะส่งผลมาถึงตัว

ในทางลบ

จาก ธัญ เสรีรมย์